Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland

Kommak heeft het lidmaatschap beëindigd.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
De stichting Kommak heeft onder de naam Nedahuis/Kommak een eigen aanbesteding gedaan bij de gemeenten in de RNV+Zeewolde. Zij zijn gecontracteerd en daarmee is de grond die deze organisatie had om lid te zijn van de CZMN weggevallen. Daarop is in overleg besloten het lidmaatschap met ingang 18 juni te beëindigen.
Wij danken Kommak voor de samenwerking en wensen hen veel succes.

CZMN AVG gereed

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening regelt de privacy van personen op alle gebied, zo ook voor de CZMN die noodzakelijkerwijs persoonsgegevens moet registreren. De coöperatie heeft de AVG vóór 25 mei 2018 verwerkt in haar werkwijze. Gevoelige persoonsgegevens worden op een veilige manier gedeeld en er zijn overeenkomsten met de leden gemaakt waarin de afspraken zijn vastgelegd over het registreren van persoonsgegevens. Alle inwoners die diensten ontvangen van de CZMN zijn geïnformeerd over de registratie van hun gegevens en hun rechten.

Coöperatie ISO9001 gecertificeerd.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

De coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland is NEN-NE-ISO9001 2015 Zorg gecertificeerd.
Naast de eis dat alle aangesloten leden gecertificeerd moeten zijn of een kwaliteitskeurmerk moeten hebben, hebben we in mei 2017 besloten dat ook de CZMN gecertificeerd moest worden. Op 18 oktober 2017 is de CZMN bezocht door Certificatie in de Zorg en hieruit zijn een aantal aanwijzingen gekomen die moesten worden verbeterd. Deze aanwijzingen zijn uitgevoerd en op 5 april 20187 hebben we het bericht gekregen, volledig te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een een Kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO9001 normen.

Vrijstelling eigen bijdrage voor WMO via CAK mogelijk.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2018 een inwoner vrijstellen voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen als sprake is van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. Een vrijstelling geeft u eenvoudig door aan het CAK via Mijn CAK Zakelijk.

Het besluit gemeenten de bevoegdheid tot vrijstelling te verlening is gepubliceerd als Staatsblad 2017/481. De maatregel blijft naar verwachting geldig bij de invoering van het z.g. abonnementstarief voor de eigen bijdrage.

Belangrijk om te weten

•             Gemeenten kunnen alleen vrijstelling verlenen voor de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening en een pgb. De vrijstelling geldt niet voor de eigen bijdrage bij het wonen in een instelling voor beschermd wonen.

•             Het aanleveren van een vrijstelling kan niet met terugwerkende kracht. 

•             Bij verhuizen of overlijden wordt de vrijstelling door het CAK beëindigd met ingang van de eerstvolgende periode.

Nieuw bestuurslid en lid RvT

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
Op dinsdag 7 november 2017 heeft de ledenvergadering Leo Robbemond van Autisme Spiegel gekozen in het bestuur.
Leo volgt Wim Hamer op als penningmeester.
Ook hebben de leden Cathy van Dooren gekozen als lid van de Raad van Toezicht. Zij vervult hiermee de vacature van secretaris.
Beide personen zijn unaniem gekozen.
Op vrijdag 8 december 2017 zijn zij formeel ingeschreven op hun functie bij de KvK.