Zorgproducten

 1. Individuele begeleiding Wmo;
 2. Individuele begeleiding Wmo met module gedrag;
 3. Individuele begeleiding Wmo met module hulp bij ADL;
 4. Groepsbegeleiding Wmo;
 5. Groepsbegeleiding Wmo met de module gedrag;
 6. Groepsbegeleiding Wmo met de module hulp bij ADL;
 7. Vervoer bij groepsbegeleiding;
 8. Rolstoelvervoer bij groepsbegeleiding;
 9. Begeleiding tijdens onderwijs 18+;
 10. Begeleiding tijdens werk;

Hulp bij het huishouden

 1. Huishoudelijke Hulp 1
 2. Huishoudelijke Hulp 2
 3. Huishoudelijke Hulp 3

Begeleiding individueel Wmo 2015

Begeleiding individueel is gericht op het bevorderen (leren), behouden of compenseren van zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. De Opdrachtnemer levert de begeleiding aan één klant en zijn directe omgeving. De begeleiding is bedoeld voor klanten die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen.

Specificaties:

De begeleiding

 1. Dit vindt plaats in de vorm van praktische hulp en ondersteuning bij het uitvoeren dan wel het ondersteunen bij/oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid (inclusief gestructureerd huishouden) en participatie tot doel hebben.
 2. Hiertoe behoort ook compenseren of herstellen van het beperkte of afwezige regelvermogen van een cliënt, waardoor de cliënt onvoldoende of geen regie over het eigen leven kan voeren.
 3. Tevens kan hiertoe behoren het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijkse leven door herhaling en methodische interventie.
 4. Begeleiding is face to face, waar mogelijk kortdurend en primair gericht op het (her)krijgen van zelfregie.
 5. In geval er sprake is van mantelzorg en/of inzet van het sociale netwerk, of deze inzet is potentieel aanwezig, richt begeleiding zich ook op afstemming met, op ondersteuning en/of versterking/ontwikkeling van mantelzorgers, familieleden en andere – informele – ondersteuners/vrijwilligers.
 6. Tot dit product hoort ook de signaalfunctie.
 7. Psychisch functioneren met als aspecten:
  1. Concentratie
  2. Geheugen en denken
  3. Perceptie van omgeving
  4. Oriëntatiestoornissen met als aspecten
   • Oriëntatie in persoon
   • Oriëntatie in ruimte
   • Oriëntatie in tijd
   • Oriëntatie naar plaats

Activiteiten

 1. Begrijpen wat anderen zeggen
 2. Een gesprek voeren
 3. Initiëren en uitvoeren eenvoudige taken
 4. Communicatiehulpmiddel gebruiken
 5. Dagelijkse bezigheden
 6. Problemen oplossen en besluiten nemen
 7. Dagelijkse routine regelen
 8. Zelf geld beheren
 9. Initiëren en uitvoeren complexere taken
 10. Zelf administratie zaken bijhouden

Ondersteuning bij gedrag
Ondersteuning bij gedrag omvat de situaties waarin er sprake is van ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregulerend vermogen welke niet via het basisproduct gecompenseerd kunnen worden. Hierbij zijn beperkingen op onderstaande onderdelen van belang:

Gedragsproblemen met als aspecten:

 • Destructief gedrag (gericht op zichzelf en/of de ander, zowel letterlijk als figuurlijk)
 • Dwangmatig gedrag
 • Lichamelijk agressief gedrag
 • Manipulatief gedrag
 • Verbaal agressief gedrag
 • Zelf verwondend of zelfbeschadigend gedrag
 • Grensoverschrijdend seksueel gedrag

Ondersteuning bij ADL
Deze ondersteuning is gericht op het verlenen van hulp met de handen op de rug, vooral bestaande uit:

 1. In en uit bed gaan
 2. Zich wassen
 3. Zich kleden
 4. Eten en drinken

Begeleiding groep Wmo 2015

Begeleiding groep is gericht op het bevorderen(leren), behouden of compenseren van zelfredzaamheid gericht op het zo veel mogelijk zelfstandig participeren. Dit vindt plaats in groepsverband, veelal dagbesteding of dagopvang. Daar waar mogelijk ook met inzet van informele zorg.
Begeleiding in groepsverband is voorliggend op begeleiding individueel als hetzelfde doel wordt beoogd.

Specificaties: 

De begeleiding:

 1. Dit vindt plaats in de vorm van praktische hulp en ondersteuning bij het uitvoeren dan wel het ondersteunen bij/oefenen van handelingen/vaardigheden die behoud, herstel of vergroten zelfredzaamheid, zelfregie of van vaardigheden tot doel hebben.
 2. Hiertoe behoort ook compenseren of herstellen van het beperkte of afwezige regelvermogen van een cliënt,
waardoor de cliënt onvoldoende of geen regie over het eigen leven kan voeren.
 3. Tevens kan hiertoe behoren het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het 
dagelijkse leven door herhaling en methodische interventie.
 4. Begeleiding is in principe kortdurend en primair gericht op het (her)krijgen van zelfregie.
 5. Ingeval er sprake is van mantelzorg en/of inzet van het sociale netwerk, of deze inzet is potentieel aanwezig, richt begeleiding zich ook op ondersteuning en/of versterking/ontwikkeling van mantelzorgers, familieleden en andere – informele – ondersteuners zodat de zorgvrager zolang mogelijk verantwoord thuis kan blijven wonen en overbelasting van de mantelzorger voorkomen wordt.
 6. Tot dit product hoort ook de signaalfunctie.
 7. Psychisch functioneren met als aspecten:
  1. Concentratie
  2. Geheugen en denken
  3. Perceptie van omgeving
  4. Oriëntatiestoornissen met als aspecten:
   • Oriëntatie in persoon
   • Oriëntatie in ruimte
   • Oriëntatie in tijd
   • Oriëntatie naar plaats

Activiteiten
Bij activiteiten gericht op het in stand houden of bevorderen van zelfredzaamheid gaat het onder andere om:

 1. Begrijpen wat anderen zeggen
 2. Een gesprek voeren
 3. Initiëren en uitvoeren eenvoudige taken
 4. Communicatiehulpmiddel gebruiken
 5. Dagelijkse bezigheden
 6. Problemen oplossen en besluiten nemen
 7. Dagelijkse routine regelen
 8. Zelf geld beheren
 9. Initiëren en uitvoeren complexere taken
 10. Zelf administratie zaken bijhouden

De verschuiving van begeleiding individueel naar begeleiding groep maakt onderdeel uit van de beoogde transformatie. In eerste instantie zal dan ook gekeken worden of dagbesteding (begeleiding groep) een adequate oplossing is. Dit uitgangspunt wordt overigens ook nu in de AWBZ toegepast. Biedt dagbesteding onvoldoende soelaas, dan komt individuele begeleiding of een combinatie van beide vormen van begeleiding, in aanmerking. Maatwerk voor de burger staat hierbij voorop. Dit geldt ook voor de inzet van recreatieve dan wel arbeidsmatige dagbesteding. De decentralisaties zijn gericht op mee doen in de samenleving en zelfredzaamheid. Daar waar mogelijk houdt participatie een reguliere baan in, indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, komt arbeidsmatig dagbesteding in aanmerking. Als dat niet mogelijk is komt recreatieve dagbesteding in aanmerking.

Ondersteuning bij gedrag
Ondersteuning bij gedrag omvat de situaties waarin er sprake is van ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregulerend vermogen welke niet via het basisproduct gecompenseerd kunnen worden. Hierbij zijn beperkingen op onderstaande onderdelen van belang:

Gedragsproblemen met als aspecten:

 • Destructief gedrag (gericht op zichzelf en/of de ander, zowel letterlijk als figuurlijk)
 • Dwangmatig gedrag
 • Lichamelijk agressief gedrag
 • Manipulatief gedrag
 • Verbaal agressief gedrag
 • Zelf verwondend of zelfbeschadigend gedrag
 • Grensoverschrijdend seksueel gedrag

Ondersteuning bij ADL
Deze ondersteuning is gericht op het verlenen van hulp met de handen op de rug, vooral bestaande uit:

 1. In en uit bed gaan;
 2. Zich wassen;
 3. Zich kleden;
 4. Eten en drinken.

Vervoer
Het vervoer van een klant, van en naar de locatie waar de begeleiding groep plaats vindt, waarvan de noodzaak wordt bepaald bij de toegang.

Begeleiding tijdens onderwijs (18+)

Als aanvulling op de maatwerkvoorziening basis individueel/groep. Bij begeleiding bij onderwijs heeft Opdrachtgever het nadrukkelijk over voortgezet speciaal onderwijs, waarbij deze jong volwassenen, naast de begeleiding vanuit de zogenaamde Cluster 3 of 4 indicatie, ook nog extra Begeleiding of Persoonlijke verzorging op school nodig hebben. Te denken valt hierbij aan begeleiding bij ‘vrije’ of praktijklessen waarbij boven gebruikelijk toezicht noodzakelijk is. Deze maatwerkvoorziening kan zowel binnen de inkoop Jeugd als binnen de inkoop Wmo 2015 geboden worden.

Opdrachtgever gaat dit per situatie beoordelen.

 • Toezicht op en het aansturen van gedrag door stoornis tijdens onderwijs voor zover passend onderwijs onvoldoende bijdraagt aan de participatie.

Begeleiding werk (18+)

Als aanvulling op maatwerkvoorziening basis individueel/groep:
a. het regelen van randvoorwaarden (bij belanghebbende, zijn omgeving en de werkomgeving) op het gebied van werk.

Hulp bij huishouden

De taak voor de gemeenten is in de nieuwe Wmo 2015 anders geformuleerd dan in de voorgaande wet. Het maatschappelijk ondersteunen van mensen met een beperking of met chronisch psychische of psychosociale problemen om zelf een huishouden te kunnen voeren wordt in de nieuwe Wmo (2015) niet meer als taak genoemd. In de nieuwe Wmo wordt van gemeenten verwacht dat zij die mensen zoveel mogelijk ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie in hun eigen leefomgeving. Zelfredzaamheid wil zeggen dat die mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. De oude omschrijving van “een schoon huis e.d.” is verdwenen. De nieuwe Wmo geeft aan dat de gemeente de maatschappelijke ondersteuning voor een gestructureerd huishouden kan bieden in de vorm van:

 • Een algemene voorziening
 • Een maatwerkvoorziening

De algemene voorziening is zonder voorafgaand onderzoek naar behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk en is gericht op versterken van zelfredzaamheid en participatie. De maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten.

Omschrijving maatwerkvoorziening Als de eigen kracht en/of het eigen netwerk en/of een algemene voorziening, voor zover in de gemeente aanwezig, geen of onvoldoende oplossingen bieden om de persoon zelfredzaam te laten zijn, komt de maatwerkvoorziening in beeld. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de individuele behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de persoon. Maatwerkvoorzieningen komen vooral in beeld bij mensen met meervoudige problematiek. Zij zijn soms onvoldoende zelfredzaam en/of kunnen onvoldoende participeren. Dit kan er toe leiden dat zij niet in staat zijn om een gestructureerd huishouden te voeren. Op dit moment ontvangt een deel van deze mensen vaak Categorie 2 zoals dat onder de Wmo 2007 door de gemeente werd ingezet.

Ondersteuning bij huishouden

Als maatwerkvoorziening gelden de volgende producten:

 • Schoonmaakondersteuning (HH1)
 • Huishoudelijke begeleiding (HH2)
 • Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding (HH3)
 • Schoonmaakondersteuning (HH1) Opdrachtgever benoemt in het arrangement het gewenste resultaat en koppelt daaraan het volume schoonmaakondersteuning dat zij nodig acht. Afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt zet Opdrachtnemer één of een combinatie van de volgende activiteiten in:
  • Lichte huishoudelijke activiteiten (onderscheid in hoog/laag en op werkhoogte)
  • Zware huishoudelijke activiteiten
  • Textielverzorging (onderscheid in transport/ophangen/afhalen en strijken/vouwen)
  • Boodschappen halen
  • Maaltijd klaarzetten: brood en/of warm
  • Warme maaltijd maken

Het product schoonmaakondersteuning komt in hoofdlijnen overeen met Categorie 1 zoals dat onder de Wmo 2007 gold, waardoor dit product door Opdrachtgever ingezet zal worden binnen het geldende overgangsrecht.
Na het verstrijken van de in de verordening vastgestelde overgangstermijn (kan per gemeente verschillen), kan nadat een heronderzoek heeft plaatsgevonden, worden besloten dat de cliënt, gelet op zijn of haar individuele situatie, niet langer in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, maar kan volstaan met een schoonmaakondersteuning in de vorm van een algemene voorziening. Uiteraard geldt dit voor zover de gemeente heeft gekozen voor het oprichten van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Voor zover de gemeente een algemene voorziening als schoonmaakondersteuning heeft opgericht heeft dit naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg dat het volume maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning fors afneemt.

 • Huishoudelijke begeleiding (HH2) Opdrachtgever benoemt in het arrangement het gewenste resultaat en koppelt daaraan het volume huishoudelijke begeleiding dat zij nodig acht. Huishoudelijke begeleiding houdt in alle genoemde huishoudelijke werkzaamheden onder “schoonmaakondersteuning” aangevuld met:
  • (her) structureren van het dagelijks leven, instructie, advies en voorlichting, gericht op het huishouden
  • administratie en financiën
 • Huishoudelijke begeleiding gericht op ontregelde huishouding (HH3) Op dit moment ontvangt een deel van deze mensen vaak Categorie 2 zoals dat onder de Wmo 2007 gold. Huishoudelijke begeleiding gericht op een ontregeld huishouden zijn alle genoemde huishoudelijke werkzaamheden onder HH 1 en HH 2 aangevuld met:
  • Psychosociale begeleiding: gericht op het ontregelde huishouden