LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de CZMN staat open voor zorgondernemers die in het verzorgingsgebied van de CZMN hun diensten op gebeid van de Wmo, Jw, Participatiewet en de Wlz aanbieden. Om toegelaten te worden als lid van de CZMN wordt een procedure doorlopen met onder andere een gesprek(ken) met de directeur en een vertegenwoordiging van het bestuur. Deze procedure wordt hieronder nader beschreven. Een zelfstandig zorgondernemer die volgens het urencriterium van de Belastingdienst niet als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt, kan deellid worden van de CZMN (zie website Belastingdienst). Een deellid komt in aanmerking voor een korting op het lidmaatschap en de overige kosten.

De voordelen van het coöperatief lidmaatschap

Wat zijn de voordelen, die het lidmaatschap van de CZMN biedt:

 • U blijft als ondernemer zelfstandig functioneren en verantwoordelijk voor uw bedrijfsvoering.
 • Als lid maakt u gebruik van de kennis en kunde van elkaar, en van de kantoororganisatie.
 • U maakt onder voorwaarden gebruik van de diensten van de CZMN.
 • De CZMN is namens u contractpartner/hoofdaannemer en daarbij gesprekspartner bij de opdrachtgevers: gemeenten en regio’s. Wij verzorgen voor u de aanbestedingen.
 • Als u voldoet aan de gestelde (kwaliteits)eisen, levert u Wmo- en/of Jw-diensten in ‘zorg in natura’ bij de opdrachtgevers, waar de CZMN een overeenkomst mee heeft. U heeft daartoe ingeschreven bij een gegunde aanbesteding, of de opdrachtgever heeft u nadien toegelaten.
 • Jaarlijkse deelname aan het proces van externe certificering en interne audits levert u veel informatie op over de kwaliteit van uw organisatie.
 • De CZMN geeft richtlijnen uit, die leden dienen na te leven. Enkele voorbeelden:
  • Rechtmatigheid declaraties
  • Klachtenregeling
  • Melden incidenten en calamiteiten cliënten
  • Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Integriteit
  • Bewaartermijn persoonsgegevens
  • Privacyreglement

Voor de concrete toelatingseisen tot de CZMN, neem contact met ons op.

Voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap

Aan het lidmaatschap zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Indienen van presenties (geleverde zorg) bij de CZMN. Hiervoor maakt u gebruik van ZilliZ (het cliëntendossier voor de kleinschalige zorg) dat door de CZMN (kosteloos) beschikbaar wordt gesteld voor het indienen van de presenties. U kunt ook in bredere zin gebruik maken van uw eigen ZilliZ, voor meerdere functies als het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De CZMN verzorgt de facturatie naar de gemeenten en betaalt u uit voor de geleverde zorg, onder inhouding van een fee voor geleverde diensten.
 • Gebruik van het iWmo en iJw-berichtenverkeer.
 • Gebruik van een klachtenregeling. De CZMN voorziet hierin middels een Klachtenregeling, Klachtenfunctionaris, Cliëntvertrouwenspersoon, Klachtencommissie en aansluiting bij een Geschillencommissie.
 • Bij toelating in het bezit zijn van een ISO 9001/HKZ of overeenkomstige certificering of een branchegericht keurmerk. Indien dit niet het geval is, dan uiterlijk één jaar na toelating.
 • Deelname aan jaarlijkse externe certificering en interne audit. Onderdeel van de interne audit is dat u jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitvoert onder uw cliënten.
 • Deelname aan verantwoording/monitoring naar de opdrachtgever.
 • Voldoen aan het Programma van Eisen, gesteld door opdrachtgevers bij een aanbesteding aan bijvoorbeeld: gekwalificeerd personeel, het ondersteuningsplan en samenwerking met andere professionals.
 • Voldoen aan de vereisten van de accountantscontrole.
 • Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers.
 • Onderschrijven en handelen conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de CZMN.
 • In het verleden niet betrokken geweest bij onregelmatigheden op grond waarvan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) c.q. andere opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld gemeenten een negatief advies hebben gegeven voor het verlenen van diensten die zij als opdrachtgever inkopen.
 • Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Uniforme Europese Verklaring voor aanbestedende diensten.
 • Een nieuw toegelaten lid dient minimaal drie jaar lid te blijven van de CZMN.