INFORMATIE

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2020-2024.

Algemeen
De Coöperatie Zorgaanbieders is op 19 juni 2014 opgericht door 5 zorgaanbieders die op initiatief van Arno Goessen hun krachten hebben gebundeld en de keuze hebben gemaakt voor de coöperatie als rechtspersoon. Deze keuze is ingegeven door het kenmerk van een coöperatie, waarbij de eigen identiteit van de organisaties overeind blijft, deze haar zelfstandigheid behoudt en volledige inspraak heeft in het reilen en zeilen van de coöperatie.

De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland u.a. is conform de NEN-EN-9001 2015 Zorg gecertificeerd.

De leden bepalen het beleid van de coöperatie.

Visie
Kleinschalig georganiseerde zorg dichtbij de cliënt is de ideale vorm van zorg, waarbij wij:

 • een coöperatief gedachtegoed uitdragen van: samen zijn we sterkern
 • ondernemersgeest en kennis binnen de organisatie gebruiken voor het benutten van kansen in de markt;
 • leden ondersteunen opdat zij zich kunnen richten op het bieden van hoogwaardige en continuïteit van zorg en welzijn aan cliënten;
 • op een doelmatige en doeltreffende wijze invulling geven aan kwaliteit- en deskundigheidsbevordering alsook samenwerking in de breedste zin van het woord, afgestemd op vragen en eisen vanuit de markt en de behoeften van onze leden;
 • de coöperatie en de leden positioneren en op de kaart zetten bij relevante stakeholders als gemeenten en zorgkantoren. Dit met als doel overeenkomsten te sluiten die optimaal aansluiten bij het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van onze leden.

Missie
De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) verbindt de kleinschaligheid van zelfstandige zorgorganisaties met de voor gemeentelijke overheden en zorgkantoren zo belangrijke grootschaligheid. Met de decentralisatie van zorgtaken van het Rijk en provincies naar gemeenten hebben deze een uitgelezen kans om contracten aan te gaan met ook andere dan de traditionele grote zorgaanbieders. De CZMN vindt dat de manier van werken die kleinschalige zorgondernemers bieden – dichtbij (voor zowel de cliënt als de opdrachtgever), de cliënt centraal en resultaatgericht – heel goed aansluit bij de Wmo, de Wlz en de Jeugdzorg. De coöperatie faciliteert en ontzorgt de leden, waardoor zij doelen bereiken, die ze ieder voor zich niet of minder goed kunnen bereiken.

Leden
Lid van de coöperatie kunnen alle zorgondernemers zijn die in midden Nederland hun diensten aanbieden. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden deel lid te worden. Een stichting, V.O.F., ZZP-er volgens de belastingdienst (urencriterium 1225 uren, zelfstandigen aftrek etc.), B.V., coöperatie etc. komt niet in aanmerking voor een deellidmaatschap.

Zelfstandige zorgondernemers die volgens de criteria van de belastingdienst niet als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt, kunnen deel lid worden van de coöperatie. Een deel lid komt in aanmerking voor een korting op het lidmaatschap en de overige kosten.

Diensten
Elk lid is verplicht een aantal diensten af te nemen. Verder is ieder lid vrij om diensten die de coöperatie biedt al dan niet af te nemen.

De coöperatie biedt voor de leden de volgende diensten:

 Verplicht:

  • Facturatie naar opdrachtgever
  • Interface CAK
  • Verantwoording/monitoring naar de opdrachtgever

Vrij:

  • Klachtenregeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten in de zorg.
  • Cliëntvertrouwenspersoon
  • Bemiddeling en ondersteuning voor certificering