WERK AAN DE WINKEL

Contact gegevens

De Pinnenburg
Pinnenburgerweg 73
3881 VC Putten
tel. 0341-361230
Visie

Stichting Werk aan de Winkel richt zich op het, vanuit christelijk perspectief aanbieden van dagbesteding aan (jong)- volwassenen met verstandelijke beperking. Het kan ook zijn dat er sprake is van bijkomende problematiek zoals b.v. een stoornis in het autismespectrum, ADHD, hechtingsproblematiek of een lichamelijke beperking. De eigen keuze van een deelnemer voor een bepaalde locatie en werksoort, in combinatie met de benodigde , desgewenst nog verder te ontwikkelen vaardigheden is bij Stichting werk aan de Winkel het belangrijkste uitgangspunt, de leeftijd speelt hierbij dus een ondergeschikte rol . Dit brengt met zich mee dat Stg. Werk aan de Winkel een vrij grote doelgroep kent. Men kan in principe voor onbepaalde tijd bij Stg. Werk aan de Winkel blijven werken waarbij het individueel traject, het zorgplan en de mate van plezier in het werk hebben leidend en bepalend is. Op alle drie de locaties wordt er met een vast team van gekwalificeerde medewerkers gewerkt die door een teamleider worden aangestuurd, op hun beurt worden zij weer aangestuurd door een coördinator. Voor elke functie is een heldere taak- en functiebeschrijving beschikbaar zodat het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Er is nauw contact tussen de locaties onderling en Stichting de Pinnenburg en de organisatie wil deze verbondenheid dan ook graag continueren. Dit zorgt namelijk voor meer rust, kortere lijnen en bevordert de ‘normalisatie tussen wonen en werken’.

In de teams van de drie werklocaties staat op de werkvloer het volgende centraal:

Zorg ‘op maat’. Dat wil zeggen begeleiding en ondersteuning op basis van de wensen en behoeften van de deelnemers;

- Ontwikkeling van vaardigheden
- Plezier hebben in je werk;
- Professionaliteit;
- Samenhorigheid;
- Veiligheid;
- Geloof;
- Geborgenheid;
- Gezelligheid;
- Overzichtelijkheid (structuur bieden);
- Sfeer;
- Kennis onderhouden van en over verschillende problematiek (o.a.hechtingsstoornissen, autistische stoornissen, ADHD), verstandelijke en lichamelijke beperkingen.

Uitgangspunten van de zorg- en dienstverlening hangen enerzijds samen met de christelijke identiteit, vanuit deze grondslag wordt er gewerkt en er wordt ook invulling aan gegeven op de dagbesteding. Er wordt van de medewerkers dan ook verwacht dat zij hierin participeren. Anderzijds is er de doelstelling om op een professionele wijze dagbesteding aan te bieden die van een kwalitatief goed niveau is, dat betekent dat er structureel aandacht moet zijn voor het optimaliseren van de zorg.

Stichting Werk aan de Winkel kan flexibel en innovatief inspelen op de individuele situatie van de deelnemers. Er is, waar nodig/nuttig nauw contact met de ouder(s) en woonbegeleiders van de deelnemers. Er worden verschillende leer- en ontwikkelingstrajecten aangeboden zowel in groepsverband als individueel. Hierin wordt onder andere samengewerkt met de Accentschool voor Praktijkonderwijs. Dit om onze kennis en expertise te vergroten en/of te onderhouden. Daarnaast zijn er goede contacten en relaties met de WCP en de gemeente Putten en zijn inwoners.

Op bovenstaande manier onderscheidt Stichting Werk aan de Winkel zich van grote instellingen.


Missie
De missie van de Stichting Werk aan de Winkel is om de visie te realiseren in samenhang met de volgende uitgangspunten:

- Het bevorderen en behoud van arbeidsvaardigheden;
- Het behalen van maximale cliënttevredenheid;
- Hoge mate van continuïteit; Efficiënte bedrijfsvoering;
- Degelijke zorg en bedrijfsadministratie;
- En daarmee een gezonde basis voor kwalitatieve zorg en ondersteuning.
E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.