PRIVACYVERKLARING EN MELDPLICHT DATALEK

Algemeen

Privacy is een groot goed binnen de CZMN. Gegevens van deelnemers, personeel en cliënten moeten in voldoende mate beschermd zijn om te voorkomen dat deze ter beschikking komen van personen of organisaties die hiervoor niet geautoriseerd zijn. Wij leggen gegevens vast overeenkomstig wettelijke bepalingen als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken gegevens alleen voor het verlenen van zorg door de bij ons aangesloten zorgaanbieders en voor de bijbehorende administratie. Wij bewaren gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om deze te bewaren. Na deze termijn worden deze gegevens verwijderen. Voor de uitwisseling van cliënten- en andere vertrouwelijke gegevens met de bij ons aangesloten zorgaanbieders en opdrachtgevers (gemeenten/regio’s) gebruiken wij goed beveiligde systemen. Gegevens worden door onze medewerkers alleen geraadpleegd als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Met al onze lidorganisaties hebben wij een Verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de verwerking van persoonsgegevens is geregeld.

Meldplicht datalek

Indien bepaalde gegevens onverhoopt in verkeerde handen terechtkomen, dan is er sprake van een datalek. Dit zal worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n) van wie de gegevens zijn gelekt.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking:

De heer R.T.J. Daamen
Schoolpad 1b
3851 JE Ermelo
T: 0341 785227

DISCLAIMER

Informatie en aansprakelijkheid

De CZMN beheert en onderhoudt deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan de CZMN niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte Informatie kan, zonder nader bericht, altijd worden gewijzigd. De CZMN is gerechtigd de informatie op deze website niet langer ter beschikking te stellen of de toegang ertoe te beperken. De CZMN is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. Daaronder valt ook schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.
De CZMN streeft ernaar e-mailwisseling tijdig te verwerken. Dit kan door onvoorziene omstandigheden en overmacht worden vertraagd. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Eigendomsrechten

Alle rechten op de website en de opgenomen informatie berust bij de CZMN. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de CZMN, bijvoorbeeld (een deel van) de website op te slaan of te reproduceren in een andere internetpagina, of koppelingen aan te brengen tussen de website van de CZMN en enige andere internetpagina.