PRIVACYBELEID ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Algemeen
Privacy is een groot goed binnen de CZMN. Gegevens van deelnemers, personeel etc. moeten voldoende zijn beschermd om te voorkomen dat deze ter beschikking komen van personen of organisaties die hiervoor niet geautoriseerd zijn. Daarom zijn binnen de CZMN zijn afspraken gemaakt hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.
De zorgaanbieder heeft dit vastgelegd in het Register Gegevensverwerking.

Registratie
Geregistreerd worden alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de dienstverlening en administratieve verwerking zoals het declaratieverkeer etc.
Dit zijn in ieder geval:
Naam, voorletters, Burgerservicenummer, adres, woonplaats, telefonische bereikbaarheid en welke indicatie voor de betreffende persoon van toepassing is.
Er kunnen meer gegevens worden geregistreerd zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, partner, contactpersonen etc.
Dit zal dan altijd in overleg met u gaan.

Toestemming registratie persoonsgegevens
Voor het registreren en gebruiken van persoonsgegevens is toestemming nodig van de persoon die het betreft. Daarvoor moet iedereen waarvan persoonsgegevens worden geregistreerd een toestemmingsverklaring ondertekenen. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de gevraagde zorg of dienst mogen worden geregistreerd.
Omdat bij diverse zorgaanbieders en/of instellingen beeldmateriaal voor promotie wordt gemaakt die wordt gepubliceerd in een folder, op face-book, via twitter of op de website, moet hiervoor toestemming worden gegeven en zijn vastgelegd in de toestemmingsverklaring.

Rechten van geregistreerde
De betrokkene heeft:

  1. het recht op informatie over de verwerkingen
  2. het recht op inzage in zijn gegevens
  3. het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen
  4. het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’
  5. het recht op beperking van de gegevensverwerking
  6. het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
  7. het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit)
  8. het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit)

Geheimhoudingsverklaring
Alle personen die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Data-lek
Als persoonsgegevens onverhoopt in verkeerde handen terechtkomen is sprake van een data-lek en zal dit worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar
Als u bezwaar heeft tegen registratie van uw gegevens of u bent van mening dat de gegevens niet zoals afgesproken worden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met 0341-785227 of mail ons.
Let op: Sommige gegevens zij noodzakelijk om de dienstverlening aan u te kunnen bieden.

Voor de volledige richtlijn AVG klik hier